ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

2. Λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2023

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, χρονικής περιόδου 2022 – 2023

4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  την υπηρεσία:  «Αμοιβή Δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών»

 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

5. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής  – Δήμου Ιλίου, με θέμα «Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού έργου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022a