ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 24η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για εκχώρηση απαίτησης από ασφαλιστική αποζημίωση και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής
  2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016
  3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016
  4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% και της εισήγησης νομικής υπηρεσίας
  5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτης του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 960.329,92 € (με ΦΠΑ)
  3. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2023a