ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 13η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ. αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2023a
 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης – εποπτικού υλικού (ομάδα 1ηa
 4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια ασυρμάτων πομποδεκτών»a
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»a
 7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγουςa

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023a
 2. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 2η Σ.Σ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 3. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥa
 4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 1ης ΣΣΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝa

Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δ.ΥΠ.Α., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α.a

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023a