ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί      ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 21η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Κατάρτιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου έτους 2023
  2. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών  ΔΕΔΔΗΕ
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2023»
  4.  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Ειδικές μουσικές παραστάσεις στους δρόμους και τις πλατείες του Δήμου Ιλίου για το έτος 2023»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ που  βρίσκεται  επί  της οδού ΚΟΜΝΗΝΟΥ 45 – Ο.Τ. 614 – 615 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ
  2. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΛΙΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ που  βρίσκεται  επί  της οδού ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 8 – Ο.Τ. 2135 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίου

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Αποδοχή κατανομής  ποσού 399,40 € για κάλυψη μέσω σχολικών επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες διεξήχθη ο Πανελλήνιος  γραπτός διαγωνισμός (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2023a