ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/03/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 30η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001
 4. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών  ΔΕΔΔΗΕ
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών»
 6. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την «απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου»
 7. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή γευμάτων για τις εκλογές ανάδειξης μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου έτους 2023 (επαναληπτικές) και για τις εκλογές των Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών έτους 2023 (αρχικές και επαναληπτικές)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/23»
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/23»
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου Μελέτης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 07/2022 μελέτης/τευχών δημοπράτησης του έργου «Εργασίες ενίσχυσης της λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος»
 4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων
 2. Καταβολή αποζημίωσης σε Καλλιόπη ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
 3. Καταβολή αποζημίωσης σε Επαμεινώνδα Σκαλιώτη

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/03/2023a