ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/08/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 3η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 87299/28.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a

2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 87853/29.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίουa

 

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ στο Ο.Τ. 1239 (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) επί της οδού ΣΥΡΡΑΚΟΥ 54 περιοχής Μιχελή, βάσει του άρθρου  90 του Ν. 4759/2020aΘΕΜΑ 4βa

5. Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου»aΘΕΜΑ 5βa

6. Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση της σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό του εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,a  ΘΕΜΑ 6βa

 

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνουa

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8. Λήψη απόφασης για ονομασία του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου μας

 

Ε. ΔΙΕΘΥΝΘΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

9. Λήψη απόφασης για την απόδοση ονομασίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ιλίου

 

ΣΤ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

10. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

11. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για τη χρήση του Κολυμβητηρίου Ιλίου (ΕΚΑ) και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτήςa

 

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, λόγω μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος επί των οδών Πωγωνάτου & Μεθοδίου στο Δήμο μαςa

13. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, λόγω μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος  επί των οδών Αλαμάνας 48 & Γραβιάς στο Δήμο μας

   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

   

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/08/2023a