ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/12/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η  Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a
 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια λιπαντικών»a
 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας για «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» Υποέργο 1 (νυν Υποέργο 5): ομάδα Ε’: Αναπηρικά αμαξίδια – ομάδα ΣΤ’: Εξοπλισμός φαγητού – ομάδα Ζ’: Είδη σκίασης»a
 4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (ομάδα 2ηa
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (ομάδες 1-3-4-6-7-8-9-10)»a
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 12143/29-11-21 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΕΑ (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4950, με τίτλο Βιώσιμη κινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»a
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συλλογή, αξιοποίηση, επεξεργασία & τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου Ιλίου» (αφορά στο Β’ παραδοτέο)a
 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών» (ομάδες 1-3-4-5)a
 9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Συντήρηση μηχανημάτων γεωτρήσεων και πηγαδιών άρδευσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και συντήρηση αντλιών λυμάτων και ομβρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»a
 10. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την υπηρεσία: Εργασίες συντήρησης υπάρχοντος εορταστικού στολισμού του Δήμου Ιλίου» που αφορά μόνο στο άρθρο 2 της σύμβασηςa
 11. Ακύρωση του με αρ. πρ. συμφωνητικού 91670/07.12.2023 σχετικά με την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»a

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αποδοχή διαμορφωθείσας κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ προϋπολογισμού 703.285,72 € συμπεριλάμβανομένου ΦΠΑ 24%a
 2. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝa
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa

Γ.  ΓΕΝΙΚΑ

 1. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024 -2025a

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/12/2023a