ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την        27η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α.Ε 00.6431.0002
  2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2023»
  3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Προβολές τρισδιάστατης παιδικής ταινίας στο πλαίσιο των καλοκαιρινών προγραμμάτων Αθλητισμού»
  4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»
  5. Λήψη απόφασης σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 656/2023 – 667/2023 και 645/2023 που διορθώθηκε με την υπ. αριθ. 767/2023, Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα ΙΔ΄) για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

B. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Καταβολή αποζημίωσης σε Μαρία ΠΑΝΤΑΖΗ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2023a