ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τα «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»
  2. Κήρυξη εκπτώτου της εταιρείας «GVR Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» σχετικά με την «Αντικατάσταση αντλιών καυσίμων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων»
  3. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της  ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 197715 και με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 50896/05-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013010711 2023-07-05), για την επιλογή αναδόχου για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  – ΚΜ 109/23

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο ως προς τις παραγράφους 4.1.β) έως και 4.1.ζ) του άρθρου 4 της Διακήρυξης)» και του πίνακα των Οικονομικών Φορέων οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2023a