ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

2. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 153,762€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό»

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου»  υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης  της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»

4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»

6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης  τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου –  ιδιοκτησίας ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α. 011131 που  βρίσκεται  στον Ο.Τ.  2206 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

8. Λήψη απόφασης Επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)»

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

9. Εξουσιοδότηση για κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών

10. Παροχή εξουσιοδότησης για χειρισμό υπόθεσης του Δήμου Ιλίου στη δικηγόρο Αθηνών Ελένη ΠΑΠΑΔΗΜΑ (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 34428)

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023a