ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 21η Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για υποβολή σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ιλίου ετών 2025 – 2028
 2. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών
 3. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 4. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Κατάρτιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2024
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
 3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2024»
 5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» ως προς την ομάδα Επισκευών 2 Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – Υδροφόρων – πλυντηρίων κάδων – ανυψωτικών μηχανημάτων»
 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδα Β)
 9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
 2. Λήψη απόφασης για εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΣΧΙΖΑ ΦΩΤΟΥΛΑΣ και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 375Α επί των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΗΝΟΥ και ΕΥΠΑΛΙΟΥ σύμφωνα με το Ν. 4759/2020
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Ηρακλείτου 3 & Χαλκηδόνος, στο Ο.Τ. 737 περιοχής Παλατιανής του Δήμου Ιλίου
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & της 1ης ΣΣΕ του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/23”

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΟΡ 4009 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτήσιας Ευτέρπης Μπάρδη από πτώση δένδρου
 2. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΧΖΟ 8360 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Βιργινίας Μακαρίτη
 3. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικαστήριο στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία»

     H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

   Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024a