ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 21.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σε Τακτική, δια ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2024a   –  ΔΣ 21032024 ΘΕΜΑ 1οαa
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024a
 3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024a
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 038/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa
 5. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της Μονάδας Δημοτικών Ιατρείων Δήμου Ιλίουa

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την υπόδειξη στην αρμόδια ΠΕΔΑ των αιρετών – εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρώνa
 2. Λήψη απόφασης για εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΣΧΙΖΑ ΦΩΤΟΥΛΑΣ και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 375Α επί των οδών ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΗΝΟΥ και ΕΥΠΑΛΙΟΥ σύμφωνα με το Ν. 4759/2020a
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Ηρακλείτου 3 & Χαλκηδόνος, στο Ο.Τ. 737 περιοχής Παλατιανής του Δήμου Ιλίουa   –  ΔΣ 21032024 ΘΕΜΑ 8οαa
 4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥa

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο a –  ΔΣ 21032024 ΘΕΜΑ 10οαa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»a

Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την περισυλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004a

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης (Κολυμβητήριο) Δήμου Ιλίου, με καταβολή αντιτίμου σε αθλητικό σωματείοa
 2. Λήψη απόφασης για την  δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία  και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.a
 3. Λήψη απόφασης για την  διεξαγωγή δρομικής εκδήλωσης με τίτλο «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας στον Δήμο Ιλίουa

 

Η. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ορισμός μελών της Επιτροπής των άρθρων 186 & 199 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση κινητών πραγμάτων, η οποία αποτελείται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους, το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος και 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 22.03.2024 έως 30.06.2026
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2023a  – ΔΣ 21032024 ΘΕΜΑ 18οαa
 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2023a  – ΔΣ 21032024 ΘΕΜΑ 19οαa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/03/2024a