ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/05/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 17η Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.15 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται το ως άνω τέλος (π.χ. άδειες δόμησης, άδειες μικρής κλίμακας οποιασδήποτε αιτίας, κ.α.) και ειδικού λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος
 2. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών του υποέργου της ομάδας Α΄: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δρομέας Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών συναφών ειδών», προϋπολογισμού 116.910,36 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών», προϋπολογισμού 88.148,00 €
 5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών οχημάτων του Δήμου Ιλίου»
 6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Ιλίου»
 7. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου»
 8. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112/29956/25.04.2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου» αρχικού προϋπολογισμού 5.340.000,00
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος, «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΥΟ 5428 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ιωάννη Πολίτη από πτώση δένδρου

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/05/2024a