Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 59/2024 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 29.995,00€ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων (κινητή και ακίνητη περιουσία). Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ομάδων Α και Β θα απορρίπτεται.

 

Ανάδοχος μεταξύ των υποψήφιων (με προσφορά πλήρη &σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές) θα αναδεικνύεται αυτός, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/05/2024   και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  20/05/2024   και ώρα 10:30 π.μ.

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 59/2024 «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ 59/2024    
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 59/2024Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την  20/05/2024 και ώρα 10:30π.μ.  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 7 της με αριθμό 59/2024 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 59/ 2024

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Με εντολή Δημάρχου

Η Γενική Γραμματέας

 

Αναστασία Παπάζογλου

 

ΚΜ 59/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΝΤΕΣa
2η διαδικασία Π59/24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣa
2η διαδικασία ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π59/24a