ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/07/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/07/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 10η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής για τους Διευθυντές/ντριες ή τους/τις εκτελούντες/ούσες χρέη διευθυντών/ντριών ή τους/τις αναπληρωτές/τριες αυτών των σχολικών μονάδων, ορισμός υπολόγων και καθορισμός δαπανών για την περίοδο από Ιούλιο 2024 έως Δεκέμβριο 2024
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6699.0004
 3. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με αντικείμενο «Εργασίες ταφών – εκταφών στο Κοιμητήριο Δήμου Ιλίου»
 4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ελαστικών»
 5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Βιωματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην «Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ»
 8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 223/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
 9. Λήψη Απόφασης περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 119/25.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στην οποία ενσωματώνεται και η υπ’ αριθμ. 75/21.03.2024 Απόφαση κατά το σκέλος που ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» οριστικός ανάδοχος για την Ομάδα Α΄ του διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2024

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου Μελέτης, Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2024 μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες κλάδευσης δένδρων»

 

    H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

  

 Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/07/2024a