Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Υποψηφιών ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 2024

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Υποψηφιών ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 2024

Προβαίνουμε σήμερα την 09/07/2024 στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων από την τριμελή επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 39446/9-7-24 πρακτικό της, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 37284/21-06-2024 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Υποβολή ενστάσεων γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα.

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 37284/21 – 06 – 2024 a

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 37284/21 – 06 – 2024a