27/03/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

27/03/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΟΙΚ 08-2022a

02_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΙΚ 08-2022a

03_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΟΙΚ 08-2022a

04_Τ_Σ_Υ__ΟΙΚ 08-2022a

05_Ε_Σ_Υ__ΟΙΚ 08-2022a

06_Φ_Α_Υ__ΟΙΚ 08-2022a

07_Σ_Α_Υ__ΟΙΚ 08-2022a

ESPD – oik082022a

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΙΚ 082022 (ΚΗΜΔΗΣ)a

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΙΚ 08-2022_sga

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΟΙΚ 082022 (ΑΔΑ)a

17/3/2023 Ανακοίνωση: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

ΑΟΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)_ΟΙΚ 08-2022a