10/06/2022 – Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα

10/06/2022 – Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα

Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», με προϋπολογισμό 800.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής: εργασίες Οικοδομικών (με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα) 642.987,31 €, Απολογιστικά: 1.298,00 €, αναθεώρηση 875,98 € και Φ.Π.Α: 154.838,71 €.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gra, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra (Επικαιρότητα/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/06/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06/ 06/2022.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213–2030164, email:texniki@ilion.gra, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρία Στρατουδάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 10/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων κατηγορίας Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και(ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, ανά περίπτωση, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών του ευρώ 12.903,23 € με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10/08/2023.

• Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 800.000,00 € από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δήμου Ιλίου με Κ.Α. 30.7331.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου.
• Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
• Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
• Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου.
• CPV: [45261420-4] – Εργασίες υδατοστεγάνωσης,
• Κωδικός NUTS: EL302

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 

ΟΙΚ03/2022 – ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣa

ΟΙΚ03/2022 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

ΟΙΚ03/2022 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ΟΙΚ03/2022 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΟΙΚ03/2022 – espd (pdf και xml)a