Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου (για τα έτη 2024,2025)

Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου (για τα έτη 2024,2025)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 09/2024 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου.(για τα έτη 2024,2025)  συνολικού προϋπολογισμού 37.187,60€ συμπ. ΦΠΑ 24% και απροβλέπτων  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου αναδόχου πρέπει να δίδεται σε ευρώ, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 95ου άρθρου του Ν. 4412/1996, όπως ισχύει. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει τιμές προσφοράς για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών (βλ. 1ο έως και 12ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων αναδόχων δεν δώσουν τιμές προσφοράς για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης και είναι οικονομικότερος για το σύνολο της προσφοράς του θα επιλέγεται ως ανάδοχος.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 02/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  02/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:  09/2024  «Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου.(για τα έτη 2024,2025)
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ:  09/2024  «Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου.(για τα έτη 2024,2025)
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 09/2024 Μελέτη του Δήμου μας(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 6ου ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/2024 ΜΕΛΕΤΗΣ)

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 02/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 10 της με αριθμό 9/24 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

 

1/5/2024 – Διευκρινήσεις

Σας ενημερώνουμε, προς αποφυγή παρανοήσεων κατά τη σύνταξη των αντίστοιχων προσφορών από υποψήφιους αναδόχους, ότι εντοπίστηκαν παραδρομές στη μελέτη με Κ.Μ. Π09/2024 για τη «Συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου» στον πίνακα με τίτλο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025» στην 5η σελίδα της, οι οποίες έχουν ως εξής :

  • Οι σωστοί αριθμοί (α/α) των άρθρων με περιγραφή «Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του Πολυδύναμου Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης»» και «Συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, μονάδων εξαερισμού και δικτύων κλιματισμού και εξαερισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου» δεν είναι 6 και 7, αλλά 7 και 8 αντίστοιχα. Τα άρθρα αυτά έχουν τους σωστούς αριθμούς (7 και 8) στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» στη σελίδα 4 και στον πίνακα «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025» στις σελίδες 6 και 7. Επίσης, έχουν τους σωστούς αριθμούς στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 7ου άρθρου βρίσκονται στη σελίδα 15 και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 8ου άρθρου βρίσκονται στις σελίδες 15 και 16.
  • Για το τελευταίο άρθρο στον ίδιο πίνακα, ισχύει ότι βλέπουμε τόσο στον πίνακα «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025» στις σελίδες 6 και 7, όσο και στις περιγραφές των απροβλέπτων στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Πιο αναλυτικά (α) ο σωστός αριθμός του άρθρου (α/α) είναι 14 και όχι 13, (β) η σωστή περιγραφή του άρθρου είναι «Απρόβλεπτες – έκτακτες εργασίες ή προμήθειες – εγκαταστάσεις που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια του Δήμου στη διάρκεια του 2025», ενώ εκ παραδρομής στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025» αναφέρεται στο τέλος το έτος 2024, σε αντίθεση και με τον τίτλο του πίνακα, και (γ) το σωστό ποσό είναι 980,00 € και όχι 890,00 €.

Αντίθετα με τα παραπάνω, δεν υπάρχουν παραδρομές στον πίνακα «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 ΚΑΙ 2025» στην 6η και 7η σελίδα της μελέτης.

 

Π0924 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π0924 – Συντήρηση κλιματισμού ΜΕΛΕΤΗa

Π0924 – Συντήρηση κλιματισμού Προϋπολογισμός προσφοράςa