Προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων

Προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 10/2021 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμηθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Τετάρτη  10/03-2021   και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , η μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνετε η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες!  ( Τετάρτη 10-03-2021   και ώρα 10:30 π.μ )

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την Π10/2021»  την  «προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων»
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την   Π 10/21 «προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων»

 

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 10/2021 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Τετάρτη 10/03/21   και ώρα 10:30   πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  10/03/2021 και ώρα 10.30 π.μ

Π1021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a

Π1021 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Π1021 Μελέτη (ΑΑ)a