Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας

Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 105/2024 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες, προμήθεια ειδών και μεταφορά σκηνικών για τη θεατρική παράσταση  της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου – «Και  δεν έμεινε κανένας» και συγκεκριμένα αφορά μόνο στην 6η ομάδα: «Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας» προϋπολογισμού 5.133,60€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της με αριθμό 105/2024 μελέτης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην 6η ομάδα  «Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας»

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα: «Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας,  όπως αναλύεται στον έντυπο της οικονομικής προσφοράς

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 02/07/2024  και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  02/07/2024  και ώρα 11:00 π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ 105/ 24 «Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες, προμήθεια ειδών και μεταφορά σκηνικών για τη θεατρική παράσταση  της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου – «Και  δεν έμεινε κανένας» και συγκεκριμένα αφορά μόνο στην 6η ομάδα: «Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας»
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ 105/2024 ΟΜΑΔΑ 6 _ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ_    
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 105/2024  Μελέτη του Δήμου μας  Το προς μίσθωση φορτηγό θα πρέπει να έχει καρότσα μήκους το ελάχιστο πέντε (5) μέτρα, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να έχει ελεγχθεί από Κ.Τ.Ε.Ο., να είναι ασφαλισμένο, τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες ζημίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 02/07/2024  και ώρα 11:00 π.μ.   και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 5  της με αριθμό 105/2024  Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Επιπροσθέτως σχετικά με την έκδοση παραστατικών ο υποψήφιος ανάδοχος/οικονομικός Φορές θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με την  υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 105/2024(ΟΜΑΔΑ 6η)

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Γενική Γραμματέας

 

Αναστασία Παπάζογλου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΝΤΕΣ a

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣa