Ανακοίνωση Υπ. αριθμ. 37284/21-06-24 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων/ΔΕ Ηθοποιών

Ανακοίνωση Υπ. αριθμ. 37284/21-06-24 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων/ΔΕ Ηθοποιών

Σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., αναρτούμε την υπ’ αριθμ. 37284/21-06-24 ανακοίνωση της Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ/ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 28/06/24 και λήγει την 08/07/24.

 

Υπ. αριθμ. 37284/21-06-24 ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων/ΔΕ Ηθοποιώνa

ΑΙΤΗΣΗa

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ a