Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 122/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 5.976,80€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%,  σε βάρος του ΚΑΕ 15.6265.0007και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 122/22 μελέτης του Δήμου μας.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη με αριθμό 122/22 Μελέτη του Δήμου Ιλίου.

Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών θα απορρίπτεται.

       Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

·     Θέμα:«Προσφορά για την ΚΜ:  122/22  «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

 

·     Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
 Προσφορά για την ΚΜ:  122/22  «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

 

 «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία:·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 122/22  Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

·      Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την  Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί  στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 10 της με αριθμό 122/22 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΚΜ 122_22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Μελέτη 122_22.doca

Π122_22 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa