8 Σεπτεμβρίου, 2022

8 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 65416/06-09-22 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων a

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για