Χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου

Χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με αριθμό 163/2023 μελέτη με τίτλο «Χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

συνολικού προϋπολογισμού 1.165,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές τις με αριθμό 163/2023 Μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού Δήμου Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών θα απορρίπτεται.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί  μέχρι και την 23/10/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την   23/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·         Θέμα:«Προσφορά για την ΚΜ: 163/2023
·         Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
 Προσφορά για την ΚΜ: 163/2023   «Χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»         
 «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·         Επισυναπτόμενα Αρχεία:Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 163/23 Μελέτη του Δήμου (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

    

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την   23/10/2023 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00 π.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a

Π16323 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π16323 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΝΤΕΣ (ΑΑ)a

Π16323 – ΜΕΛΕΤΗ ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΩΝa