Π179/22 – Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής

Π179/22 – Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 179/2022 μελέτη που αφορά στην «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής» συνολικού προϋπολογισμού 24.946,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/12/2022 και ώρα 11.00 πμ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου 48-50 1ος όροφος, ή μπορείτε εναλλακτικά να
στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gr ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την 20/12/2022 και ώρα 11.00 πμ.

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gr πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 • Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 179/2022 «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής»
 • Περιεχόμενο: Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
 • Προσφορά για την ΚΜ: 179/2022 «Αναβάθμιση δικτυακής
  υποδομής»
  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία
  επικοινωνίας»
 • Επισυναπτόμενα Αρχεία:
  • Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 179/2022 Μελέτη του Δήμου μας (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και
   να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

 

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 20/12/2022 και ώρα 11.00 πμ και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη με αριθμό 179/2022 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Η Μελέτη 179/2022
 2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 

Π17922 – ΜΕΛΕΤΗa

ΚΜ 17922 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π17922 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa