30/12/2022 – Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου Στον Δήμο Ιλίου

30/12/2022 – Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου Στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 70.309,93 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος αναλύεται ως εξής:

(1) 3.024,00 € για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές Μελέτες)
(2) 11.866,19 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
(3) 1.488,06 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
(4) 5.506,20 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)
(5) 12.445,52 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
(6) 5.866,16 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)
(7) 4.479,65 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
(8) 4.629,92 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες)
7.395,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες και Φ.Π.Α: 13.608,37 €.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra (Επικαιρότητα/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/12/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23/12/2022.

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213–20.30.151,164 email: texniki@ilion.gr, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία κα Αγγελική Δημητρακοπούλου και κα Μαρία Στρατουδάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών στις κατηγορίες:
01 (Χωροταξικές Μελέτες), 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 08 (Στατικές Μελέτες), και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών..

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (1.134,00 €), με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 29/01/2024.

Η πράξη «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου» σύμφωνα με την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6527/24-06-2021 (61ΤΧ46ΜΤΛΡ-ΦΝΩ) έχει ενταχθεί στο Άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό (ΟΠΣ) 5079932 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του κωδικού 2021ΣΕ27510049. Κ.Α. 62.7413.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου
• Η συνολική προθεσμία της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (09) ημερολογιακούς μήνες.
• Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) πέντε (05 %) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
• Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
• Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου.
CPV: (CPV 71320000-7) : Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών,
• Κωδικός NUTS: EL302

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 

2a_ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥa

2b_ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣa

2c_ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝa

5c_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

6a_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣa

6b_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

6c_ΕΕΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥa

6d_espd-request-v2 (xml)a