19/04/2023 – Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου

19/04/2023 – Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 2 «Έξυπνα Συστήματα Ελεγχόμενης & Ασφαλούς Πρόσβασης Πολιτών & Στελεχών στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»  προϋπολογισμού 311.239,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για ολόκληρη την ποσότητα. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

                              

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.
  2. Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμός Μελέτης 197/22 και ο συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 186552
  3. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται 22-03-23 και ώρα 09:00:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 13-04-2023 και ώρα 15:00:00.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης.
  5. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 2.1.4. διακήρυξης).
  6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  7. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της ομάδας ή/και των ομάδων που συμμετέχει επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
  8. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.184, 213-2030.195, 213-2030.185,  Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, κα. Ε. Τσαμπάση, κα. Α. Μαράτου, κ. Π. Χρήστου).
  9. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/03/2023

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τα «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου», (ΚΜ 197/22), με  Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 186552,1 με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 18783/10-03-23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271429), λόγω διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τη με αριθμό 084/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό   πρωτ. 24126/30-03-2023 η οποία έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 23PROC012406700 και στην πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον  Α.Δ.Α.  ΨΕ25ΩΕΒ-8ΩΓ

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μετατίθεται για την 19/04/2023 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μετατίθεται για την 25/04/2023 και ώρα 10:00 πμ.

Σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών καθώς και τον χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, θα ληφθεί υπόψιν η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18783/10-03-2023 διακήρυξης.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, τηλ. επικ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr

 

Π19722 -ESPDa

Π19722 – Οικονομική Προσφοράa

Π19722 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π19722 – Περίληψη Διακήρυξηςa

Π19722 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗa

29/03/2023: Π19722 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗa

 

1. Π19722 Ανακοίνωση Μετάθεσης καταληκτικής Ημερομηνίας καταθεσης προσφορών & Αποσφράγησηςa

2. Απόφαση ΟΕ για μετάθεση Ημερομηνιώνa

3. Ανακοίνωση Διακοπής λειτουργίας και Αναβάθμισης ΕΣΗΔΗΣ ΠκΥ από 07-04-2023a

 

19/04/2023 – Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου