ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/03/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 14η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου για δώδεκα (12) μήνες»
  2. Ορθή Επανάληψη της με ΑΟΕ 063/2023 που αφορά «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2023» μόνον για την 9η ομάδα : Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας και εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτημάτων από το λάθος ποσό 1.860,00€ στο σωστό: 1.798,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  3. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη   απόφασης   για   την  αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης  για την άσκηση έφεσης  κατά  των  με αριθμό  1182/2023  και 1183/2023  αποφάσεων    του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 5ο Μονομελές)

 

 Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/03/2023a