Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 35/2021 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Iλίου» συνολικού προϋπολογισμού 12.356,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6%&24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα ή υποομάδα ειδών. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη τουλάχιστον μίας ομάδας ή μίας υποομάδας θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 22/04/2021   και ώρα 11:00   στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , η μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνετε η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες!   (Πέμπτη 22/04/2021   και ώρα 11:00 π.μ )

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την Π35/21  την  «Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» 
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την   Π 35/21 «Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου»  
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 35/2021 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Πέμπτη  22/04/2021   και ώρα 11:00   πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την   Πέμπτη  22/04/2021   και ώρα 11:30

Π3521 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π3521 ΜΕΛΕΤΗa

Π3521 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a