Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 39/2023 μελέτη που αφορά στην Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού  18.972,65€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  13%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Οι οικονομικές προσφορές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται.

 

Το Κριτήριο Κατακύρωσης εμφαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορίες

 

Περιγραφή

 

Κριτήριο Κατακύρωσης

 

 

 

 

Α΄ Ομάδα

 

 

 

 

Έλαια

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
 

Β΄ Ομάδα

 

Είδη παντοπωλείου

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της Ομάδας.
 

 

 

 

Γ΄ Ομάδα

 

 

 

 

Είδη κρεοπωλείου

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 9/03/2023 και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την Πέμπτη 9/03/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.  To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 39/2023 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου»
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ 39/2023 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας» (Τηλ. email)
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: -Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 39/23 Μελέτη του Δήμου μας  (Επισυναπτόμενα Αρχεία:     Οικονομική και Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 3ο Δικαιολογητικά συμμετοχής (του ΑΡΘΡΟΥ 4 – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) της με αριθμό 39/2023 μελέτης.(Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

 

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Πέμπτη 9/03/2023 και ώρα 14.00 μ.μ  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 9 της με αριθμό 39/2023 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.(Προαιρετικά μπορείτε να τα αποστείλετε επισυναπτόμενα με την οικονομοτεχνική σας προσφορά)

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

      1. Η Μελέτη 39/2023

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Π39/23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π39/23 – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Π39/23 Μελέτηa