Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων βρεφονηπιακών σταθμών – Κ.Α.Π.Η. και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου

Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων βρεφονηπιακών σταθμών – Κ.Α.Π.Η. και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 43/21 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων  βρεφονηπιακών σταθμών – Κ.Α.Π.Η. και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 4.817,40€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Τετάρτη  19/05/2021   και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , η μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνετε η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες!  ( Τετάρτη 19/05/21   και ώρα 10:30 π.μ )

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ 43/21  «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων _βρεφονηπιακών σταθμών – Κ.Α.Π.Η. και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου»

 

·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την   ΚΜ  43/21 «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων βρεφονηπιακών σταθμών – Κ.Α.Π.Η. και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου»

 

  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας(email, τηλ.)»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 43/21 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Τετάρτη 19/05/21   και ώρα 10:30   πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  19/05/21 και ώρα 10.40π.μ

Μετά την αξιολόγηση και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει να υποβάλλει τα του 10ου άρθρου της με ΚΜ 43/21, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Π4321 ΜΕΛΕΤΗ (ΑΑ)a

Π4321 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a

Π4321 ΠΡΟΣΦΟΡΑa