Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021 (ως προς τις ομάδες 3 και 9)

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021 (ως προς τις ομάδες 3 και 9)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 64/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ως προς τις ομάδες 3 και 9)» συνολικού προϋπολογισμού 3.462,82€  συμπ. Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας. Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 29/11/2022 και ώρα 15.00μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την 29/11/2022 και ώρα 15.00μ.μ.

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

 

·     Θέμα:         «Προσφορά για την ΚΜ: 64/2021  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ως προς τις ομάδες 3 και 9)»
·     Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 64/21 «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ως προς τις ομάδες 3 και 9)
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία:·        Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 64/2021 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 29/11/2022 και ώρα 15.00μ.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a

Π6421a Έντυπο οικ προσφοράς-1a

Π6421 Μελέτηa

Π6421 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ψηφa