Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων

Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 81/2024 μελέτη που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 19.780,48€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο ανάθεσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσεις τιμής (ήτοι τη μεγαλύτερη  μέση έκπτωση  ).στο σύνολο των  ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ποσοστιαία έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης ξεχωριστά για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά . Η έκπτωση που θα αναφέρεται στις εργασίες και τα ανταλλακτικά της μελέτης, θα είναι ίδια ανά τιμή μονάδας σε όλα τα είδη εργασίας. Προσφορές θα γίνονται δεκτές  για το σύνολο των υπηρεσιών (και των ανταλλακτικών) Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών  θα απορρίπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/07/2024 και ώρα 10:00π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  11/07/2024 και ώρα 10:00π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:81/2024      
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ 81/2024 «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων» 
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 81/2024Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 11/07/2024 και ώρα 10:00π.μ.   και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 8  της με αριθμό 81/2024 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Επιπροσθέτως σχετικά με την έκδοση παραστατικών ο υποψήφιος ανάδοχος/οικονομικός Φορέας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με την  υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 81/2024

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Γενική Γραμματέας

 

Αναστασία Παπάζογλου

KM 81/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa
Π81/24 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa
Π81/2024 ΜΕΛΕΤΗa