231/2024 – αποδοχή δωρεάς γραφειακού εξοπλισμού από την Τράπεζα Πειραιώς