Προμήθεια υλικών επίστρωσης πρασίνου

Προμήθεια υλικών επίστρωσης πρασίνου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021, για τη με κωδικό 86/2023 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια υλικών επίστρωσης πρασίνου» συνολικού προϋπολογισμού 37.162,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και σας καλεί όπως καταθέσετε  τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των ειδών της  ομάδας.

 Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών θα απορρίπτεται.    

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 9/06/2023  και ώρα 10:30πμ  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφοςή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την 9/06/2023  και ώρα 10:30πμ   

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:  86/23  «Προμήθεια υλικών επίστρωσης πρασίνου» 

 

·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 86/2023. «Προμήθεια υλικών επίστρωσης πρασίνου» 
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, Οικονομική και Τεχνική, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 86/2023 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 9/06/2023  και ώρα 10:30πμ     και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

** Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά( άρθρο 53 του Ν.4782/2021 §3β)

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση της Απόφασης κ. Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 10 της με αριθμό 86/2023 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Π8623 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π8623 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π8623 – ΜΕΛΕΤΗa