148/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Παναγιώτα ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ του Κωνσταντίνου και β) τη διόρθωση της με αρ. 67/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής