Πρακτικό ανάρτησης Ανασυνταγμένων Πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρακτικό ανάρτησης Ανασυνταγμένων Πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Προβαίνουμε σήμερα την 24/05/2023 στην ανάρτηση των Ανασυνταγμένων Πινάκων Κατάταξης (κωδ. θέσης 107-108-109) και Πινάκων Απορριπτέων (κωδ. θέσης 102-103-104-105-107-108) της υπ’ αριθμ. 91042/09-12-2022 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.


Το παρόν συντάσσεται κατόπιν της υπ’ αριθμ. 445/17-5-2023 απόφασης του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1/2023a

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1/2023 (445_17052023 ΑΣΕΠ)a