Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 (ΑΔΑ: 96Κ3ΩΕΒ-Ν08)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 (ΑΔΑ: 96Κ3ΩΕΒ-Ν08)

Aνάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 79873/27-10-2023 (ΑΔΑ:96Κ3ΩΕΒ-Ν08) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρακτικό επιλογής προσωπικού από την οριζόμενη επιτροπή.

H έναρξη της προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων,

αρχίζει την 23-11-2023 και λήγει την 25-11-2023.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝa