ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) ΤΟΥ Δήμου Ιλίου, έτους 2024

3. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

5. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

6. Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 1247/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

     Ο Δήμαρχος

      Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023a