302

302

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.718,84€ με Φ.Π.Α. υπέρ Ραζέλου Αικατερίνης για τα εκπαιδευτικά τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/12/2010 έως 30/6/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.718,84€ με Φ.Π.Α. υπέρ Ραζέλου Αικατερίνης για τα εκπαιδευτικά τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/12/2010 έως