886

886

374/2016 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟY» και την πρόθεση υλοποίησης αυτής στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. 5101/28-4-2016 με κωδικό 14.6i.26-27.1 A/A ΟΠΣ:1465 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης & Τουρισμού, για την επιβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων a

ADS3742016.pdf

372/2016 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο) a

ADS3722016.pdf