886

886

346/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 1.116.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής a

ADS3462016.pdf