Έγκριση διενέργειας, πίστωσης ποσού 45.225,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, για την εργασία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε 3ήμερες εκδρομές, για το έτος 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση διενέργειας, πίστωσης ποσού 45.225,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, για την εργασία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε 3ήμερες εκδρομές, για το έτος 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση διενέργειας, πίστωσης ποσού 45.225,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, για την εργασία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε 3ήμερες εκδρομές, για το έτος 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013