022/2015 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2015»