Έγκριση πίστωσης ποσού 1.602,79 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.602,79 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.602,79 €, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της πρώην μονίμου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. κας Γεωργοπούλου Φωτεινής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6013 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013