Έγκριση πίστωσης ποσού 12.096,00 ευρώ, για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σε βάρος του Κ.Α. 00.6813.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.096,00 ευρώ, για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σε βάρος του Κ.Α. 00.6813.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013