040/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια της ΔΙΑΣ Α.Ε., για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

040/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια της ΔΙΑΣ Α.Ε., για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

040/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια της ΔΙΑΣ Α.Ε., για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013