Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό των φρεατίων των κτιρίων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6275 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013