Έγκριση πίστωσης ποσού 24.275,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της ‘‘Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας’’, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.275,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της ‘‘Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας’’, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.275,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της ‘‘Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας’’, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013